Imieniny: Salomei, Grzegorza, Elżbiety

BFG

Depozyty zgromadzone w Banku Spółdzielczym w Świeciu objęte są gwarancjami Bankowego Funduszu Gwarancyjnego (BFG).


Wysokość gwarancji BFG:

  • jeśli kwota depozytów nie przekracza równowartości w złotych 100 000 euro – gwarantowana jest w całości,
  • w przypadku środków na rachunkach wspólnych (np. współmałżonków) limit gwarancji 100 000 euro dotyczy każdego ze współposiadaczy rachunku.


Ochronie podlegają imienne depozyty złotowe i walutowe:

  • osób fizycznych,
  • osób prawnych,
  • jednostek organizacyjnych, które nie posiadają osobowości prawnej, ale posiadają zdolność prawną,
  • szkolnych kas oszczędności i pracowniczych kas zapomogowo – pożyczkowych.


Jakie depozyty nie podlegają ochronie?

  • Skarbu Państwa,
  • instytucji finansowych, takich jak: banki, domy maklerskie, fundusze emerytalne, fundusze inwestycyjne, NFI, podmioty świadczące usługi ubezpieczeniowe,
  • podmiotów, które nie są uprawnione do sporządzania uproszczonego bilansu oraz rachunku zysków i strat,
  • kadry zarządzającej bankiem oraz głównych akcjonariuszy (posiadających co najmniej 5% akcji banku)


Zasady obliczania kwoty gwarantowanej:

  • wszystkie środki zgromadzone w banku przez jedną osobę, niezależnie od tego na ilu rachunkach (np. lokat terminowych, bieżących, oszczędnościowo-rozliczeniowych), traktowane są jako jeden depozyt,
  • podstawę do obliczania kwoty gwarantowanej stanowi suma środków ulokowanych na wszystkich rachunkach.