Imieniny: Medarda, Maksyma, Seweryna

Kredyty

 1. KREDYT GOTÓWKOWY „Przyjazny”

Produkt kredytowy przeznaczony na własne potrzeby konsumpcyjne.

Kredyt do kwoty 255 550,00 zł.

 • maksymalny okres kredytowania – 6 lat
 • prowizja przygotowawcza naliczana od kwoty udzielonego kredytu, płatna jednorazowo w dniu postawienia kredytu do dyspozycji kredytobiorcy w wysokości określonej w Taryfie prowizji i opłat za usługi i czynności bankowe obowiązującej w Banku.

 2. KREDYT ODNAWIALNY W RACHUNKU OSZCZĘDNOŚCIOWO-ROZLICZENIOWYM

Produkt kredytowy dla posiadaczy rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowego (ROR).

Kredyt dedykowany gospodarstwom domowym, którym nie zawsze wystarcza środków pieniężnych do najbliższej wypłaty wynagrodzenia, emerytury bądź renty.

 

 • maksymalna wysokość kredytu odnawialnego – do kwoty 255 550,00 zł, jednak nie więcej niż 6-krotność dochodów miesięcznych netto wnioskodawcy przyjętych w ocenie zdolności kredytowej, które są przekazywane na ROR klienta w Banku, w którym udostępniany jest limit kredytowy,
 • maksymalny okres kredytowania – do 60 m-cy, przy czym każdorazowo po okresie 12 miesięcy następuje automatyczne odnowienie limitu kredytowego na kolejne 12 miesięcy bez konieczności spłaty kredytu oraz składania wniosku i podpisywania aneksu, pod warunkiem comiesięcznych wpłat na ROR,
 • prowizja- pobierana jest przy uruchomieniu kredytu odnawialnego oraz każdorazowo za odnowienie limitu kredytowego na kolejny rok, zgodnie z Taryfą obowiązującą w Banku,
 • wykorzystanie środków może być dokonywane w dowolnych kwotach i z dowolną częstotliwością w ramach przyznanego kredytu odnawialnego

 

 3. Eko KREDYT z oprocentowaniem 4%

    Cele Kredyty EKO:

 • zakup i montaż instalacji fotowoltaicznych,
 • zakup i montaż nowej instalacji grzewczej,
 • zakup materiałów budowlanych wchodzących w skład instalacji grzewczej,
 • pokrycie kosztów przyłączenia do sieci ciepłowniczej, gazowej, elektroenergetycznej,
 • zakup materiałów budowlanych wykorzystanych do docieplenia budynków mieszkalnych wraz z wykonaniem usługi docieplenia,
 • zakup stolarki okiennej i drzwiowej wraz z wykonaniem usługi jej montażu,
 • zakup materiałów budowlanych wchodzących w skład instalacji przygotowania ciepłej wody użytkowej,
 • pokrycie kosztów wykonania ekspertyzy lub branżowej dokumentacji projektowej w ramach realizacji kredytowanej inwestycji,
 • zakup sprzętu AGD A+++,
 • zakup i instalacja przydomowej ekologicznej oczyszczalni ścieków.

 

4. KREDYTY I POŻYCZKI ZABEZPIECZONE HIPOTECZNIE

 

1) KREDYT MIESZKANIOWY

Produkt kredytowy przeznaczony na budowę, rozbudowę, przebudowę, remont, modernizację, dokończenie budowy nieruchomości mieszkalnej, nabycie nieruchomości mieszkalnej.

 • prowizja przygotowawcza naliczana od kwoty udzielonego kredytu, płatna jednorazowo w dniu postawienia kredytu do dyspozycji kredytobiorcy w wysokości określonej w Taryfie prowizji i opłat za usługi i czynności bankowe obowiązującej w Banku.

 

2) KREDYT KONSOLIDACYJNY

Produkt kredytowy przeznaczony na spłatę zadłużenia kredytobiorcy w Banku Spółdzielczym w Świeciu lub w innych bankach z tytułu kredytów na cele mieszkaniowe, limitów kredytowych, kart kredytowych, pożyczek hipotecznych, kredytów ratalnych, kredytów gotówkowych, samochodowych i innych kredytów konsumpcyjnych, z zastrzeżeniem że ponad 50% kwoty kredytu musi zostać przeznaczona na spłatę kredytu udzielonego na zaspakajanie potrzeb mieszkaniowych.

 • prowizja przygotowawcza naliczana od kwoty udzielonego kredytu, płatna jednorazowo w dniu postawienia kredytu do dyspozycji kredytobiorcy w wysokości określonej w Taryfie prowizji i opłat za usługi i czynności bankowe obowiązującej w Banku.

 

3) KREDYT KONSUMPCYJNY ZABEZPIECZONY HIPOTECZNIE

Produkt kredytowy przeznaczony na dowolny cel konsumpcyjny.

 • prowizja przygotowawcza naliczana od kwoty udzielonego kredytu, płatna jednorazowo w dniu postawienia kredytu do dyspozycji kredytobiorcy w wysokości określonej w Taryfie prowizji i opłat za usługi i czynności bankowe obowiązującej w Banku.

 

4) POŻYCZKA HIPOTECZNA

Produkt kredytowy przeznaczony na cel nieokreślony, z zastrzeżeniem, że umowa o pożyczkę hipoteczną nie może być zawarta w związku z prowadzoną przez klienta indywidualnego działalnością gospodarczą, zawodową lub rolniczą.

 • prowizja przygotowawcza naliczana od kwoty udzielonego kredytu, płatna jednorazowo w dniu postawienia kredytu do dyspozycji kredytobiorcy w wysokości określonej w Taryfie prowizji i opłat za usługi i czynności bankowe obowiązującej w Banku.

 

5. KARTA KREDYTOWA

Produkt  przeznaczony na finansowanie bieżących potrzeb konsumpcyjnych klienta.

Kredyt udzielony jest w postaci limitu kredytowego do wykorzystania przy użyciu karty poprzez wielokrotne zadłużanie się i spłatę w ramach przyznanego limitu.

Maksymalna wysokość 20 000,00 zł, przy czym kwota kredytu nie może przekraczać 3-krotności dochodów miesięcznych netto wnioskodawcy.

 • maksymalny okres kredytowania – 48 miesięcy,
 • prowizje i opłaty zgodnie z Taryfą prowizji i opłat za usługi i czynności bankowe obowiązującą w Banku.

6. PRODUKTY UBEZPIECZENIOWE

 • ubezpieczenie mieszkania, domu wraz z wyposażeniem od zdarzeń losowych (m.in. od pożaru, powodzi) oraz/i kradzieży,
 • ubezpieczenie samochodów – pełen zakres – OC, AC, NNW, Assistance, Ochrona prawna,
 • ubezpieczenie podróży zagranicznych,
 • ubezpieczenie na życie,
 • OC w życiu prywatnym (zabezpieczenie przed skutkami finansowymi szkód wyrządzonych osobom trzecim),
 • ochrona prawna (fachowa pomoc prawna w takich sytuacjach, jak: spór z pracodawcą, naliczenie niewłaściwej emerytury)