Imieniny: Antoniego, Roœcisława, Jana

Oprocentowanie lokat

  • Rachunki terminowe i lokaty.

 

 

Okres obowiązywania

 Oprocentowanie

1 miesięczne

0,01%

2 miesięczne

0,01%

3 miesięczne

0,01%

4 miesięczne

0,01%

5 miesięczne

0,01%

6 miesięczne

0,01%

9 miesięczne

0,01%

12 miesięczne

0,01%

24 miesięczne

0,01%

36 miesięczne

0,01%

 

Powyższe rachunki i wkłady oprocentowane są wg zmiennej stopy procentowej w stosunku rocznym.

 

Rachunki lokat O/N Urzędów Gmin - min. 100 000,00 zł oprocentowanie ustalone wg indywidualnej umowy.

 

Uwaga

  • Wkłady 1, 2, 3 i 6 miesięczne mogą być oprocentowane według stałej stopy procentowej
  • Oprocentowanie środków pieniężnych może być negocjowane w przypadku dobrych i solidnych klientów – decyzję podejmuje Zarząd, negocjacje dotyczą kwot od 50 000,00 zł.

Bank stosuje kapitalizację odsetek:

roczną w odniesieniu do:

  • rachunków bieżących,
  • rachunków oszczędnościowo-rozliczeniowych,
  • wkładów oszczędnościowych a'vista.

miesięczną w odniesieniu do rachunków oszczędnościowych,

kwartalną lub miesięczną – na podstawie podpisanej indywidualnej umowy (JST),

zgodną z terminem zapadalności – w odniesieniu do wszystkich depozytów terminowych.

na dzień likwidacji – w odniesieniu do wszystkich rodzajów rachunków i depozytów.